Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

Mapa serwisu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

|--- Dane teleadresowe

|--- Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

      |--- Plan działania

      |--- Raport o stanie zapewnienia dostępności

      |--- Koordynator dostępności

|--- Wykaz rejonów opiekuńczych przydzielonych pracownikom socjalnym

|--- Nieodpłatne formy wsparcia

|--- Nabór pracowników

|--- Diagnozy, badania

|--- Sprawozdania

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Statut

|--- Struktura organizacyjna

|--- Akty prawne

|--- Telefony kontaktowe

|--- Wniosek o zapewnienie dostępności

Działy MOPS

|--- Dział Pomocy Środowiskowej

|--- Dział Pomocy Rodzinie

|--- Dział Usług Opiekuńczych

|--- Świadczenia Rodzinne

|--- Świadczenia Wychowawcze

|--- Fundusz Alimentacyjny

|--- Dodatki Mieszkaniowe i Energetycznye

|--- Stypendia Szkolne

|--- Program Dobry Start

Działania MOPS

|--- Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych

|--- Zespół Interdyscyplinarny

|--- Punkt Interwencji Kryzysowej

|--- Baza kontaktowa dotycząca przemocy w rodzinie

|--- Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

|--- Świetlice Opiekuńczo - Wychowawcze

|--- Żnińska Karta Dużej Rodziny

|--- Program Czyste Powietrze

|--- Usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin

PRAWO LOKALNE

|--- Uchwały

      |--- Rok 2015

            |--- Uchwała Nr XV/166/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

            |--- Uchwała Nr XV/165/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

            |--- Uchwała Nr XV/164/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin

            |--- Uchwała Nr XIII/139/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Żnin Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych "Żnińska Karta Dużej Rodziny"

            |--- Uchwała Nr XIII/138/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016

            |--- Uchwałą Nr XIII/137/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021

            |--- Uchwała Nr XIII/136/2015 w sprawie Gminnego Programu Wspieranie Rodzin na lata 2016-2018

                  |--- Uchwałą NR XIII/137/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021

      |--- Rok 2016

            |--- Uchwała Nr XIX/212/2016 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

            |--- Uchwała Nr XVIII/198/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

            |--- Uchwała Nr XVIII/197/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za rok 2015

      |--- Rok 2018

            |--- Uchwała nr XLVII/584/2018 w sprawie uchwalenia Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 - 2025

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia Dyrektora MOPS

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

                  |--- [Z_12-2016] w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

                  |--- [Z_4-2016] w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

            |--- Rok 2015

                  |--- [Z_5-2015] w sprawie zasad korzystania z mieszkania chronionego w Paryżu w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej

      |--- Zarządzenia Burmistrza Żnina

            |--- Rok 2016

                  |--- [ZB_106-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Żnin na lata 2016 - 2020

                  |--- [ZB_78-2016] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 65/2016 Burmistrza Żnina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

                  |--- [ZB_75-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

                  |--- [ZB_74-2016] w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego

                  |--- [ZB_67-2016] w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

                  |--- [ZB_66-2016] w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

                  |--- [ZB_65-2016] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

                  |--- [ZB_64-2016] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

                  |--- [ZB_41-2016] w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

            |--- Rok 2015

                  |--- [ZB_117-2015] w sprawie udzielenia Kierownikowi ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej upoważnienia do czynności związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

                  |--- [ZB_116-2015] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Przetargi

|--- Plany postępowań

|--- Zamówienia publiczne

|--- Usługi społeczne

Informacje

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Ogłoszenia - konkurs ofert

|--- Cyberbezpieczeństwo