Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej jest Pani:
Jolanta Reiter

tel. 789 869 103
e-mail: j.reiter@mops.gminaznin.pl

 

W zakresie działań pomocy środowiskowej znajdują się zadania związane z rozpoznaniem środowisk, wnioskowaniem pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, pracy socjalnej.

W załączniku przedstawiamy wykaz rejonów opiekuńczych przydzielonych pracownikom socjalnym w MOPS w Żninie.

Świadczenia pomocy społecznej przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej do wydania której podstawę stanowi rodzinny wywiad środowiskowy wraz z dokumentacją w zakresie sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinno-bytowej osoby/rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje jeżeli dochód osoby/rodziny jest niższy lub równy kryterium dochodowemu :

  • dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe - 701 zł;
  • dla rodzin - 528 zł na osobę w rodzinie;

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (w pomocy liczonej od 4-ki dzieci) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dochód rodziny określony został w art. 6 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej jako –„suma miesięcznych dochodów rodziny „Ubiegając się o pomoc osoba/rodzina zobowiązana jest udokumentować sumę dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym został wniosek złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata. Pierwsza weryfikacja zgodnie z art. 145 ustawy o pomocy społecznej miała miejsce w październiku 2006r.

 

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej sytuacji bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc zaświadczeń i oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z Ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje Ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.


1. Osoba zatrudniona - zaświadczenia z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku. 
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem ( wraz z podaną wysokością zasiłku) lub bez prawa do zasiłku,
3. Osoba niepełnosprawna - odcinek z renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów do względu:

  1. orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
  2. orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dawnych Powiatowych Zespołów ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności),
  3. orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Emeryt - odcinek z emerytury z poprzedniego miesiąca,
5. Uczeń szkoły średniej lub student - zaświadczenie potwierdzające status ucznia (studenta) z zaświadczeniem wysokości ewentualnie pobieranego stypendium socjalnego lub naukowego lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z praktyk.

Dochody muszą być potwierdzone zaświadczeniem (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek z renty albo emerytury) lub oświadczeniem złożonym pod odpowiedzialnością karną z art. 233 k.k.

 

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń materialnych z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować wstrzymanie świadczeń lub odmowę ich przyznania.
Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzanie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu.


Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany ?

1. Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") i nie zachodzą szczególne okoliczności do przyznania pomocy,
2. Jeśli standard życia przewyższa zdeklarowane dochody,
3. Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia,
4. Jeśli ubiegający się o pomoc nie współpracują z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień,
5. Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, uchylanie się od pracy.

 

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach niecierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 
Ponadto konieczne jest rozeznanie sytuacji materialno-bytowej u najbliższej rodziny zamieszkującej oddzielanie (małżonek, zstępni, wstępni) pod kątem możliwości udzielenia pomocy osobie ubiegającej się o świadczenia - co wynika z art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

 
Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracające się o pomoc, pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera diagnozę sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielonej pracy przez ośrodek pomocy społecznej. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej - do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontaktu.

 
Odwołanie się od decyzji

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor lub zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

POMOC MATERIALNA

Podstawowymi formami pomocy materialnej w ramach działań ośrodków pomocy są:

 

Zasiłek stały – przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe

  • kryterium dochodowego – 701 zł - w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • kryterium dochodowe - 528 zł na osobą w przypadku rodzin;

Wysokość zasiłku stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem własnym. Maksymalna wysokość zasiłku to kwota 645 zł, zaś najniższa to 30 zł.

 

Zasiłek okresowy – przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli dochód osoby/ rodziny jest niższy niż:

  • kryterium dochodowe osoby samotnej– 701 zł;
  • kryterium dochodowe rodziny- 528 zł x liczba osób w rodzinie;

Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny przy czym kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% tej różnicy. Minimalna kwota jaka może być przyznana osobie/rodzinie to 20zł.

 

Zasiłek celowy – który może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie a dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przekroczony:

1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie a dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Osoba samotna i osoba w rodzinie może ubiegać się o pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego:
- dochód osoby samotnie gospodarującej tj. kwota 1 051,50 zł,
- dochód na osobę w rodzinie tj. kwota 792 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy i możliwości finansowych.

 

POMOC NIEPIENIĘŻNA

Pomoc niepieniężna udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej lub pisemnego skierowania pracownika socjalnego.

W ramach tej pomocy oferowana jest pomoc- m.in.: posiłek, schronienie, interwencja kryzysowa, praca socjalna.

 

Dożywianie

Podstawowymi kryteriami uprawiającymi do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe.
Nieodpłatnie pomoc w formie posiłku przysługuje osobie i osobom w rodzinie, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego dla:
-  osoby samotnie gospodarującej tj. kwota 1 051,50 zł,
-  osoby w rodzinie tj. kwota 792 zł.
 
Pomoc w formie posiłku może być przyznana osobie i osobom w  rodzinie  odpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego. Określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku reguluje uchwała Rady Miejskiej w Żninie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ubiegająca się o pomoc w formie posiłku może być na jej wniosek, lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.


Dożywianie dzieci i młodzieży może być realizowane w formie zakupu posiłku np. w przedszkolu, szkole, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, a także w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.


Dożywianie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych odbywa się w stołówce mieszczącej się w budynku Zarządu Oddziału PCK w Żninie ul. Aliantów 10. W dniach od poniedziałku do piątku wydawane są posiłki w formie zupy z wkładką + chleb, a na sobotę, niedzielę i dni świąteczne - suchy prowiant.

Okres na jaki przyznawany jest posiłek ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy i możliwości finansowych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wykaz rejonów opiekuńczych przydzielonych pracownikom socjalnym.pdf (PDF, 379.07Kb) 2016-03-21 10:36:22 886 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 21-03-2016 10:36:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Piotrowski 28-03-2022 09:04:31