Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Wymagane dokumenty

 

DODATEK MIESZKANIOWY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Deklaracja o wysokości dochodów

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

4. Ponadto załączniki:

 • umowa najmu ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • w przypadku emerytów i rencistów - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury BRUTTO za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia, lub decyzja z ZUS,
 • zaświadczenie z ZUS o pobieranym brutto zasiłku chorobowym, świadczeniu przedemerytalnym,
 • w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o wysokości dochodu brutto za okres 3 miesięcy zgodne z załącznikiem do wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 • osoby będące właścicielami gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego nakaz płatniczy właściwego organu gminy z bieżącego roku lub oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych,
 • gdy brak wskazanych dokumentów określających wielkość gospodarstwa rolnego należy przedłożyć zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzającego obszar gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych do obliczania dochodu,
 • w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
 • w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzja z Świadczeń Rodzinnych (dot. zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego) i Funduszu Alimentacyjnego potwierdzająca przyznanie lub uchylenie wypłaty tych świadczeń. W razie braku Decyzji ich kwotę i okres, za jaki były pobrane w okresie deklarowanym oświadczają wnioskodawcy lub osoby dorosłe wskazane w wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczenie, o którym mowa osoby właściwe składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 §6 kk),
 • dokument potwierdzający wypłacanie lub zaprzestanie wypłaty zasiłku stałego (Decyzja). W razie braku Decyzji przyznającej zasiłek lub uchylającej to świadczenie, świadczeniobiorca musi wypełnić pisemnie oświadczenie,
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób. Ponadto osoby które nie figurują w ewidencji Urzędu Pracy składają oświadczenie o tym czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS wydane przez Obwodowe Komisje Lekarskie,
 • jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004 r.),
 • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku ostatni rachunek za energię elektryczną,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność lokalu (ksero), rachunki za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • ponadto właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości,
 • dokument potwierdzający wypłacanie stypendiów określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym,
 • rozliczenie podgrzania wody i centralnego ogrzewania (Faktury lub dowody wpłaty),
 • zaświadczenie z jednostki wojskowej potwierdzające wysokość wypłacanego żołdu żołnierzowi.

 


DODATEK ENERGETYCZNY:

 

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z art. 3 pkt. 13c Ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 tj. z dnia 25.04.2019r. z późn. zm.) od dnia 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • strona musi złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu w dniu 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Monitor Polski z 2021 r. poz. 393) dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 12,09 zł na miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 16,79 zł na miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 20,15 zł na miesiąc.

 


Wszelkie informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie ul. 700-lecia 36 - I piętro, pokój 11

 

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Iwona Andrzejewska

tel. 789 869 121
e-mail: i.andrzejewska@mops.gminaznin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 21-03-2016 12:18:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Piotrowski 28-03-2022 09:14:13